Badanie wyrobów w urzędach

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zasady przeprowadzania badań i oznaczania wyrobów z metali szlachetnych w urzędach probierczych

Badanie i oznaczanie cechą probierczą wyrobu z metalu szlachetnego, następuje na podstawie zgłoszenia dokonanego przez podmiot zgłaszający w urzędzie probierczym.

Podmiotem zgłaszającym wyrób jest przedsiębiorca albo osoba fizyczna. W imieniu przedsiębiorcy wyrób może zgłosić do badania i oznaczania upoważniony przedstawiciel.

Zgłoszenie wyrobu przez przedsiębiorcę jest dokonywane na podstawie numeru nadanego przez urząd probierczy podczas dokonywania wpisu do rejestru znaków imiennych.

Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają zarejestrowanego znaku imiennego, dokonują zgłoszenia na podstawie numeru porządkowego, nadawanego przez urząd probierczy podczas pierwszego zgłoszenia.

Jeżeli w urzędzie probierczym, w którym jest dokonywane zgłoszenie wyrobu, są stosowane kody kreskowe, zgłoszenia dokonuje się na podstawie karty identyfikacyjnej, wydawanej przedsiębiorcom, którzy zarejestrowali znaki imienne.

Podmiot zgłaszający, może zgłaszać wyroby w dowolnie wybranym urzędzie probierczym w kraju, czyli:

 • bezpośrednio w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie lub Krakowie, albo
 • w jednym z ośmiu wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych.

Wyroby z metali szlachetnych powinny być zgłoszone do badania i oznaczenia cechą probierczą:

graficzny wizerunek cechy urzędu warszawskiego dla próby złota 500

 1. po wykonaniu podstawowych procesów produkcyjnych nadających im ostateczny kształt, aby umieszczone na nich znaki imienne i cechy probiercze nie uległy zniekształceniu lub zatarciu podczas obróbki końcowej,
 2. wraz ze wszystkimi częściami składowymi, z wyjątkiem wyrobów nowo wytworzonych, które mogą być zgłaszane bez kamieni,
 3. oczyszczone, posegregowane i niesplątane,
 4. nieuszkodzone,
 5. oznaczone znakiem imiennym - w przypadku wyrobów nowo wytworzonych na terytorium Polski.

W skład wyrobów z metali szlachetnych nie mogą wchodzić części wykonane z metali nieszlachetnych z wyjątkiem:

 1. części wyrobów, w których użycie metalu nieszlachetnego jest niezbędne ze względów technicznych lub konieczne dla nadania pożądanej wytrzymałości i sprężystości częściom składowym wyrobów,
 2. części dekoracyjnych, pod warunkiem że użyty do dekoracji metal różni się barwą od metalu szlachetnego, z którego wykonano wyrób.

graficzny wizerunek cechy urzędu gdańskiego dla próby srebra 800

Na wniosek właściciela, wyroby z metali szlachetnych oznaczone cechą probierczą, które zostały poddane przeróbkom, naprawom lub uzupełnieniom, mogą być zgłoszone do ponownego badania i oznaczenia cechą probierczą przez dokonującego przeróbki, naprawy lub uzupełnienia.

Wyroby z metali szlachetnych oznaczone cechą probierczą, na których cechy probiercze zostały uszkodzone przy naprawie lub obróbce końcowej, powinny zostać zgłoszone do ponownego badania i oznaczenia cechą probierczą przez dokonującego naprawy lub obróbki końcowej.

Zgłoszenie wyrobu do badania i oznaczania cechą probierczą powinno zawierać w przypadku przedsiębiorcy:

 • nazwę i adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza przedsiębiorcy,
 • numer z rejestru znaków imiennych lub numer porządkowy, o ile taki posiada,
 • liczbę, masę i asortyment zgłaszanych wyrobów,
 • deklarowaną próbę wyrobu,
 • opis ewentualnych uszkodzeń wyrobów oraz wskazówki dotyczące oznaczania wyrobów,
 • podpis przedsiębiorcy albo jego upoważnionego przedstawiciela.

Jeżeli zgłaszającym jest osoba fizyczna, zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres,
 • numer PESEL lub numer paszportu,
 • liczbę, masę i asortyment zgłaszanych wyrobów,
 • opis ewentualnych uszkodzeń wyrobów oraz wskazówki dotyczące badania i oznaczania wyrobów,
 • podpis.

Jeżeli wyroby są zgłaszane w opakowaniach lub z metkami albo etykietami, należy podać masę netto wyrobów.

W przypadku zgłaszania wyrobów wykonanych z materiałów niebędących metalami szlachetnymi, zawierających metale szlachetne w postaci elementów zdobniczych lub części użytych ze względów technicznych, należy odrębnie podać masę tych elementów lub części.

Pracownik urzędu probierczego wydaje zgłaszającemu pisemne potwierdzenie uiszczenia opłaty za czynności organu administracji probierczej.

Odbiór wyrobów z urzędu następuje na podstawie potwierdzenia uiszczenia opłaty.

 • Jeżeli wyrób odbiera osoba upoważniona przez podmiot zgłaszający, oprócz dokumentu, jest obowiązana do okazania stosownego upoważnienia.
 • Podczas zgłaszania i odbioru wyrobów, osoby fizyczne, są obowiązane do okazania wskazanego w zgłoszeniu dokumentu, stwierdzającego tożsamość.
 • Podmiot zgłaszający lub osoba przez niego upoważniona potwierdza odbiór wyrobu podpisem składanym na formularzu zgłoszenia.

Na pisemny wniosek podmiotu zgłaszającego, zgłoszenie i odbiór wyrobów może nastąpić w formie przesyłki kurierskiej. Koszty przesyłki kurierskiej ponosi podmiot zgłaszający.

Podmiot zgłaszający jest obowiązany uzgodnić w urzędzie probierczym terminy zgłaszania do badania i oznaczania większych partii wyrobów.

Termin odbioru wyrobów jest ustalany podczas przyjmowania wyrobów.

Do badania wyrobów zgłoszonych do urzędu probierczego stosuje się:

 • metody analityczne:
 1.  metodę kupelacji – w przypadku stopów złota,
 2.  metodę wagową – w przypadku stopów platyny i palladu,
 3.  metodę potencjometryczną – w przypadku stopów srebra,
 4.  metodę atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP - AES) – w przypadku stopów złota, srebra, platyny i palladu.
 • metodę przybliżoną na kamieniu probierczym.

Przy przeprowadzaniu badania wyrobów, pomocniczo mogą być stosowane metody fluorescencji rentgenowskiej oraz pomiar gęstości stopu.

Do badania wyrobów nowo wytworzonych stosuje się metody analityczne, natomiast do badania pojedynczych wyrobów używanych, stosuje się metodę przybliżoną na kamieniu probierczym.

Jeżeli określenie próby pojedynczego wyrobu używanego przy zastosowaniu metody przybliżonej na kamieniu probierczym nie jest możliwe, do badania tego wyrobu, za zgodą podmiotu zgłaszającego, stosuje się jedną z metod analitycznych.

W przypadku nowo wytworzonych wyrobów, ze zgłoszonej partii pobierane są próbki metalu szlachetnego niezbędne do wykonania analiz i reprezentatywne dla stopu, z którego jest wykonana dana partia wyrobów.

Liczba pobranych próbek jest uzależniona od liczby, masy i rodzaju stopów, z których jest wykonana zgłaszana partia wyrobów.

Jeżeli zgłaszający dołączy do partii nowo wytworzonych wyrobów próbki stopu, z którego wykonano wyroby, po sprawdzeniu metodą przybliżoną - na kamieniu probierczym lub innymi metodami pomocniczymi, że badane próbki są wykonane z tego samego stopu co zgłoszone wyroby, analizie poddaje się próbki stopu, bez potrzeby niszczenia zgłoszonych wyrobów.

W przypadku badania wyrobów metodami analitycznymi, podmiotowi zgłaszającemu zwraca się niewykorzystaną część wyrobu, a w przypadku badania:

 • wyrobów ze złota metodą kupelacji,
 • wyrobów z platyny metodą wagową,

dodatkowo zwraca się pozostałość metalu szlachetnego z analizy. Zwroty następują za pisemnym potwierdzeniem ich odbioru.

Szczegółowe wymagania dla wyrobów z metali szlachetnych zgłaszanych do badania i oznaczania cechami probierczymi, tryb zgłaszania oraz metody badania tych wyrobów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz. U. z 2012 r. poz., 681).

Szczegółowe zasady w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz tryb ich pobierania określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 998).

Zasady oznaczania wyrobów znakiem „MET”

graficzny wizerunek znaku MET

Szczegółowe zasady stosowania tego znaku zawiera ustawa Prawo probiercze, która stanowi, że znak ten umieszcza się na wyrobie:

 • zawierającym metale szlachetne, w którym zawartość tych metali jest niższa niż zawartość odpowiadająca najniższej próbie obowiązującej dla danego metalu szlachetnego,
 • wykonanym z metali nieszlachetnych, pokrytym powłoką z metali szlachetnych,
 • wykonanym z metali szlachetnych, pokrytym powłoką z metali nieszlachetnych.

Ponadto znak „MET” umieszczany jest na częściach wchodzących w skład wyrobu z metalu szlachetnego, wykonanych z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem przypadków gdy:

 • względy techniczne nie pozwalają na oznaczenie ich tym znakiem, w szczególności jeżeli zachodzi obawa uszkodzenia wyrobu, wymiary części uniemożliwiają oznaczenie tym znakiem lub umieszczenie tego znaku obniżyłoby walory estetyczne wyrobu, albo
 • na częściach wyrobu wykonanych z metali nieszlachetnych znajdują się oznaczenia jednoznacznie informujące o tym, że części te zostały wykonane z metali nieszlachetnych.

Należy pamiętać, że nie ma obowiązku zgłaszania do urzędu probierczego wyrobów wykonanych ze stopów metali nieszlachetnych. Jednakże zgłaszający może zlecić urzędowi probierczemu oznaczenie wyrobów tym znakiem.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Data utworzenia:2015-05-03
Data publikacji:2015-05-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Zglenicki
Liczba odwiedzin:12868