Przebieg kontroli probierczych

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zasady przeprowadzania kontroli przez organy administracji probierczej

Informacje wstępne:

Kontrole probiercze przeprowadza się na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo Probiercze (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 886) zwanej dalej ustawą;
 • ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015, poz. 584 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o swobodzie działalności gospodarczej;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267), zwanej dalej kodeksem;
 • ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013, poz. 482);
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013, poz. 395);
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121);
 • wytycznych przeprowadzania kontroli w miejscach prowadzenia przetwórstwa, naprawy lub obrotu wyrobami z metali szlachetnych przez pracowników organów administracji probierczej, z dnia 10 czerwca 2009 r., wydanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar (nie publikowane, do użytku wewnętrznego);
 • Kodeksu Dobrych Praktyk Kontrolera administracji miar i administracji probierczej, obowiązującego od dnia 15 września 2008 r., wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar (nie publikowane, do użytku wewnętrznego);
 • Zarządzenia nr 8 Dyrektora Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie kontroli probierczych (nie publikowane, do użytku wewnętrznego).

Kto podlega kontroli?

Kontroli podlegają podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z przetwórstwem, naprawą oraz obrotem wyrobami z metali szlachetnych, a więc między innymi: pracownie złotnicze, zakłady, sklepy jubilerskie, salony jubilerskie, hurtownie, ale również komisy, lombardy czy punkty wystawiające się na imprezach targowo-wystawienniczych.

obrót - każdorazowe udostępnienie wprowadzonego do obrotu wyrobu z metalu szlachetnego w celu jego używania lub sprzedaży

Czynności w trakcie kontroli probierczej

W trakcie kontroli dokonuje się:

 • sprawdzenia przestrzegania obowiązku oznaczania wyrobów z metali szlachetnych wprowadzanych do obrotu cechami probierczymi, upoważniającymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • sprawdzenia, czy kontrolowany posiada świadectwa badania dla wyrobów z metali szlachetnych jeżeli takie wyroby zostały wprowadzone do obrotu. Świadectwo badania wydaje się dla wyrobu z metalu szlachetnego w przypadkach:
 1. gdy wyrób nie może zostać oznaczony cechą probierczą bez jego uszkodzenia;
 2. gdy na wyrobie brak jest miejsca na umieszczenie cechy probierczej;
 3. gdy wyrób zawiera części z metali nieszlachetnych, których nie można odrębnie oznaczyć znakiem "MET", a ich użycie nie jest technicznie uzasadnione;
 4. w przypadku wyrobów z metali szlachetnych: dawnego pochodzenia, narzędzi i aparatów lub ich części, służących do celów naukowych i przemysłowych, wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), lub ich części, odznaczeń i orderów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm.), odznak honorowych ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.) przez organy władzy publicznej, inkrustacji, monet, które są albo były znakami pieniężnymi stanowiącymi prawny środek płatniczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w innych państwach, monet przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz inne, których sprzedaż prowadzi Narodowy Bank Polski, chociażby stanowiły części składowe wyrobów z metali szlachetnych, surowców, półfabrykatów, złomu, organ administracji probierczej, na wniosek podmiotu zgłaszającego, zamiast oznaczenia wyrobu cechą probierczą wydaje świadectwo badania;
 • sprawdzenia przestrzegania obowiązku umieszczenia w miejscu widocznym dla klientów graficznych wizerunków cech probierczych znajdujących się w sprzedaży;
 • wstępnej weryfikacji autentyczności cech probierczych oraz innych oznaczeń umieszczonych na wyrobach z metali szlachetnych;
 • sprawdzenia czytelności i aktualności znaków imiennych;
 • sprawdzenia, czy nowowytworzone wyroby z metali szlachetnych są oznaczone znakami imiennymi wytwórców oraz czy te znaki zostały zgłoszone do rejestru we właściwych terytorialnie okręgowych urzędach probierczych.

cecha probiercza - prawnie chroniony znak urzędowy potwierdzający zawartość metalu szlachetnego w wyrobie;

świadectwo badania - dokument potwierdzający zawartość metalu szlachetnego w wyrobie;

znak imienny - indywidualny znak pozwalający na identyfikację wytwórcy wyrobu z metalu szlachetnego lub podmiotu wprowadzającego do obrotu wyrób z metalu szlachetnego wytworzony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przygotowanie do kontroli probierczej

Przeprowadzane kontrole mogą być planowe lub doraźne.

Zgodnie z art. 79  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, wysyłając do niego dokument zawierający:

 • oznaczenie organu;
 • datę i miejsce wystawienia;
 • oznaczenie przedsiębiorcy;
 • wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
 • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Zgodnie z art. 79 ust. 2 i 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy:

 • kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej;
 • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
 • kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 Nr 169, poz. 1200 z późn. zm.)
 • kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 Nr 50, poz. 331 z późn. zm.);
 • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
 • przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione;
 • zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się także w przypadkach określonych w art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 Nr 137 poz. 926, z późn. zm.).

Przeprowadzenie kontroli poprzedzone jest sporządzeniem pisemnej dokumentacji zawierającej:

 • zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (zgodnie z art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
 • upoważnienia dla członków zespołu kontrolującego do przeprowadzenia kontroli (zgodnie z art. 79a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
 • oświadczenia o bezstronności członków zespołu kontrolującego, upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.

Termin wszczęcia kontroli

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej, niż po upływie 7 dni i nie później, niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia (zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Jednakże na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Przeprowadzenie kontroli probierczej

Kto i kiedy przeprowadza kontrolę?

Kontrole przeprowadzane są przez zespoły kontrolujące (2-3 osoby) składające się z pracowników Wydziału Nadzoru OUP w Warszawie lub też pracowników wydziałów zamiejscowych (Wydział Zamiejscowy w Białymstoku, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Wydział Zamiejscowy w Gdańsku, Wydział Zamiejscowy w Łodzi) zgodnie z art. 38 ustawy Prawo probiercze.

Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub upoważnionej osoby, w dniach i godzinach jego pracy. Wykonywanie czynności kontrolnych poza godzinami pracy kontrolowanego przedsiębiorcy dopuszczalne jest jedynie za jego zgodą. W razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 Kodeksu cywilnego lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę (zgodnie z art. 79a ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Kontrolę wszczyna się i przeprowadza po okazaniu kontrolowanemu legitymacji służbowych członków zespołu kontrolującego oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, pracownicy zespołu kontrolującego zapoznają kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami. Prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy:

 • nie może być prowadzona jednocześnie więcej niż jedna kontrola u przedsiębiorcy;
 • czas trwania wszystkich kontroli organów kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:
 1. w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
 2. w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
 3. w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
 4. w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 12 dni roboczych;
 • zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu;
 • przedsiębiorcy przysługuje prawo obecności w czasie wykonywania czynności kontrolnych;
 • przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych. Powyższej czynności może dokonać w przypadku naruszenia przez organ kontroli przepisów ustawy np. niedopełnienie obowiązku dostarczenia przez organ zawiadomienia o wszczęciu czynności kontrolnych;
 • kontrolowany przedsiębiorca ma prawo do odmowy podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego przedsiębiorcę nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli;
 • przedsiębiorcy przysługuje prawo odszkodowania w przypadku gdy poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
 • przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.
Uprawnienia zespołu kontrolującego

Zgodnie z art. 40 i 41 ustawy Prawo probiercze zespół kontrolujący jest uprawniony do:

 • wstępu do obiektów i pomieszczeń na terenie kontrolowanego przedsiębiorcy oraz poruszania się w nich bez obowiązku uzyskiwania przepustki przewidzianej regulaminami wewnętrznymi oraz nie podlega przewidzianej tymi regulaminami rewizji osobistej;
 • dokonywania oględzin wyrobów z metali szlachetnych wprowadzonych do obrotu;
 • badania dokumentów oraz zbierania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;
 • zabezpieczenia wyrobów z metali szlachetnych;
 • gromadzenia oraz zabezpieczenia dowodów naruszenia przepisów ustawy;
 • nakładania grzywien w drodze mandatu karnego albo kierowania wniosków o ukaranie do właściwego organu orzekającego w sprawach o wykroczenia.

wniosek o ukaranie sporządza się gdy stopień społecznej szkodliwości, rozmiar wyrządzonej szkody oraz waga naruszonych przepisów ustawy jest znaczna, a górna granica wysokości kary grzywny jest niewspółmierna do stopnia zawinienia przedsiębiorcy; przewodniczący zespołu kontrolującego sporządza wniosek o ukaranie i kieruje go do właściwego miejscowo sądu do spraw wykroczeń.

Protokół kontroli

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli probierczej (zgodnie z art. 42 ustawy Prawo Probiercze):

 • protokół kontroli sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (oryginał) otrzymuje kontrolowany przedsiębiorca albo osoba przez niego upoważniona, a drugi (kopia) przeznaczony jest dla zespołu kontrolującego;
 • protokół kontroli podpisują członkowie zespołu kontrolującego i kontrolowany przedsiębiorca;
 • w razie odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego przedsiębiorcę przewodniczący zespołu kontrolującego sporządza w protokole adnotację w tej sprawie;
 • odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego przedsiębiorcę nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.
Decyzja administracyjna

W przypadku stwierdzenia, iż wyroby z metali szlachetnych są nieoznaczone cechami probierczymi albo nie posiadają świadectw badań przewodniczący zespołu kontrolującego wydaje decyzję administracyjną o wycofaniu wyrobów z obrotu z jednoczesnym poleceniem dostarczenia tych wyrobów do właściwego okręgowego urzędu probierczego w celu zbadania i oznaczenia cechami probierczymi albo wydania świadectw badania. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Od wydanej decyzji kontrolowanemu przedsiębiorcy służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Probierczego w Warszawie w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji.

Postanowienie

Zespół kontrolujący zabezpiecza wyroby z metali szlachetnych w formie postanowienia w następujących przypadkach:

 • gdy autentyczność cech probierczych albo świadectw badania budzi wątpliwości, z jednoczesnym poleceniem dostarczenia ich do właściwego okręgowego urzędu probierczego w celu wykonania ekspertyzy;
 • celem wykonania ekspertyzy, w przypadku wyrobów, których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych jest mniejsza niż:
 1. 1 gram - dla stopów platyny;
 2. 1 gram - dla stopów złota;
 3. 5 gramów - dla stopów srebra;
 • zespół kontrolujący może zabezpieczyć w formie postanowienia również inne dowody naruszenia prawa (np. fałszywe świadectwo badania).

Na powyższe postanowienia zażalenie nie przysługuje.

Pakiet

W przypadku wydania decyzji lub postanowienia zakwestionowane w toku kontroli wyroby z metali szlachetnych oraz inne dowody naruszenia przepisów prawa, zabezpieczane są w opieczętowanym pakiecie z poleceniem dostarczenia ich we wskazanym terminie do właściwego okręgowego urzędu probierczego.

Opieczętowany pakiet pozostaje u kontrolowanego przedsiębiorcy, który ma obowiązek dostarczyć go do wskazanego urzędu i we wskazanym terminie, za wyjątkiem wyrobów zabezpieczonych w formie postanowienia, których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych jest mniejsza niż: 1 gram - dla stopów platyny, 1 gram - dla stopów złota, 5 gramów - dla stopów srebra, takie wyroby pobierane są od kontrolowanego przedsiębiorcy za pokwitowaniem.

Sankcje za wykroczenia

W przypadku wykrycia przez zespół kontrolujący wykroczeń, to znaczy niżej wymienionych czynów zabronionych:

 • wprowadzania do obrotu wyrobów z metali szlachetnych lub dokonywania obrotu nimi jeżeli nie są oznaczone:
 1. polskimi cechami probierczymi lub;
 2. cechami probierczymi, których obowiązek uznawania wynika z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub;
 • braku świadectwa badania;
 • uniemożliwiania lub utrudniania organom administracji probierczej wykonywanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru przez:
 1. uniemożliwianie lub utrudnianie wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń;
 2. odmowę udostępnienia dokumentów lub innych dowodów naruszenia przepisów ustawy;
 3. uniemożliwianie gromadzenia i zabezpieczania dowodów naruszenia przepisów ustawy;
 • wprowadzania do obrotu wyrobów z metali szlachetnych poniżej progu masy (w których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych jest mniejsza niż: 1 gram - dla stopów platyny, 1 gram - dla stopów złota, 5 gramów - dla stopów srebra):
 1. bez zapewnienia zgodności prób tych wyrobów z próbami przewidzianymi dla danego stopu metalu szlachetnego;
 2. braku przekazania informacji o próbach tych wyrobów podmiotowi, któremu udostępnia te wyroby w celu używania lub sprzedaży;
 3. braku oznaczenia tych wyrobów znakiem imiennym, chyba, że są one oznaczone cechami probierczymi, na podstawie których dopuszczono je do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Republice Turcji;
 4. braku umieszczenia na metce dołączonej do wyrobu informacji o próbie oraz o masie części wykonanych ze stopu metalu szlachetnego;
 5. braku oznaczania znakiem imiennym wyrobów poniżej progu masy przez wytwórcę wprowadzający do obrotu wyroby albo przez podmiot wprowadzający do obrotu wyroby;
 • nie dopełnienie obowiązków:
 1. umieszczenia w miejscu widocznym dla klientów graficznych wizerunków cech probierczych umieszczonych na oferowanych wyrobach z metali szlachetnych;
 2. zgłoszenia projektu graficznego znaku imiennego do rejestru znaków imiennych;
 3. przedstawienia znaku imiennego we właściwym okręgowym urzędzie probierczym w celu wykonania odbitki kontrolnej znaku.

zespół kontrolujący nakłada na kontrolowanego przedsiębiorcę grzywnę w drodze mandatu karnego.

Jeśli stopień społecznej szkodliwości, rozmiar wyrządzonej szkody oraz waga naruszonych przepisów ustawy jest znaczna, a górna granica wysokości kary grzywny jest niewspółmierna do stopnia zawinienia przedsiębiorcy, przewodniczący zespołu kontrolującego sporządza wniosek o ukaranie i kieruje go do właściwego miejscowo sądu do spraw wykroczeń.

Książka kontroli przedsiębiorcy

Przewodniczący zespołu kontrolującego, po zakończeniu postępowania kontrolnego, dokonuje wpisu do książki kontroli przedsiębiorcy, o której mowa w art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Służy ona przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności.

Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej.

Pomoc Policji

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli zespół kontrolujący natrafi na opór, który uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie czynności kontrolnych, może wezwać do pomocy funkcjonariuszy Policji (art. 43 ustawy Prawo probiercze).

Czynności po zakończeniu kontroli probierczej

Zalecenia pokontrolne

Przewodniczący zespołu kontrolującego, po przeprowadzeniu wszelkich czynności postępowania kontrolnego sporządza i wydaje / wysyła kontrolowanemu zalecenia pokontrolne, oraz sprawdza czy zalecenia zostały wykonane. Kontrolowanemu przedsiębiorcy, który nie wykonuje zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie pisemnie przypomina się o obowiązku ich wykonania, a w przypadku braku reakcji na przesłane pismo, ponawia się kontrolę.

Zgłaszanie wyrobów pokontrolnych w urzędzie

Podczas zgłaszania w OUP lub w Wydziale Zamiejscowym pakietu z wyrobami zabezpieczonymi w trakcie kontroli, kontrolowany przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania protokołu kontroli wraz z decyzją administracyjną, postanowieniami administracyjnymi, w zależności od tego jakie dokumenty zostały wydane w trakcie przeprowadzonej kontroli.

Kontrolowany przedsiębiorca może upoważnić osobę trzecią do dostarczenia pakietu z wyrobami, wymagane jest upoważnienie pisemne.

Przyjęcie od kontrolowanego pakietu z zabezpieczonymi  wyrobami oraz innymi dowodami naruszenia ustawy zabezpieczonymi w trakcie kontroli odbywa się  w obecności pracowników wydziału nadzoru lub wydziału zamiejscowego, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Pracownicy wydziału nadzoru lub wydziału zamiejscowego odbierając od kontrolowanego pakiet z zabezpieczonymi wyrobami sprawdzają, czy nie było próby otwarcia pakietu przed jego dostarczeniem, a następnie, w obecności kontrolowanego, przeprowadzają oględziny tych wyrobów. Oględzinom wyrobów towarzyszy sprawdzenie stanu faktycznego z zapisami w protokole kontroli, to jest weryfikacja rodzaju wyrobów, ich masy i liczby sztuk oraz umieszczonych na wyrobach oznaczeń.

Po przeprowadzeniu oględzin sporządza się protokół przyjęcia wyrobów.

W przypadku wyrobów zakwestionowanych na podstawie decyzji po sprawdzeniu stanu faktycznego z zapisami w protokole kontroli, to jest weryfikacji rodzaju wyrobów, ich masy i liczby sztuk oraz umieszczonych na wyrobach oznaczeń kontrolowany przedsiębiorca kierowany jest do Wydziału Technicznego (jeżeli zgłasza w OUP
w Warszawie) lub okienka przyjęć w wydziale zamiejscowym, w celu zgłoszenia wyrobów do badania i ocechowania.

W przypadku wyrobów zakwestionowanych na podstawie postanowienia poddawane są one ekspertyzie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy stwierdzi się, że zakwestionowane wyroby posiadają fałszywe cechy probiercze, sprawę kieruje się na drogę postępowania karnego, a zabezpieczone wyroby przechowywane są w urzędzie probierczym do czasu wydania rozstrzygnięcia przez organ prowadzący postępowanie karne.

Kontrolowany przedsiębiorca zgłasza wyroby pokontrolne pod numerem zarejestrowanego znaku imiennego. Jeżeli kontrolowany przedsiębiorca zgłaszający wyroby pokontrolne nie posiada zarejestrowanego znaku imiennego, ani numeru porządkowego nadaje się jednorazowy numer ewidencyjny.

Co należy przygotować na czas przeprowadzenia kontroli probierczej?

Kontrolowany przedsiębiorca na czas przeprowadzenia kontroli powinien przygotować następujące dokumenty:

 • pisemne upoważnienie osoby do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
 • książkę kontroli przedsiębiorcy (art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);

a ponadto:

 • dowód osobisty;
 • pieczątkę sklepu/zakładu;
 • znak imienny (jeśli posiada).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Data utworzenia:2015-05-03
Data publikacji:2015-05-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Zglenicki
Liczba odwiedzin:6574